REGULAMIN DLA WIDZÓW PZLPiT "Mazowsze" im. T. SYGIETYŃSKIEGO

REGULAMIN  DLA WIDZÓW PZLPIT „MAZOWSZE”

 

Widzowie uczestniczący w wydarzeniu artystycznym na terenie PZLPiT „Mazowsze” są zobowiązani do przestrzegania ustalonych poniżej zasad:

1)    dezynfekcji dłoni przed wejściem do budynku  PZLPiT „Mazowsze”;

2) zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu na terenie PZLPiT „Mazowsze” (obowiązek samodzielnego wyposażenia w środki ochrony osobistej);

3)  wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznakowanych pojemników;

4) uczestnik wydarzenia artystycznego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi widowni. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

5) PZLPiT „Mazowsze” zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi wydarzenia wstępu do budynku i uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej oraz wymogów sanitarnych;

6) osoba z podejrzeniem choroby SARS CoV-19  nie zostanie wpuszczona do budynku  PZLPiT „Mazowsze” . Zostanie poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z lekarzem (PZLPiT „Mazowsze” nie odpowiada za powstałe z tego tytułu straty);

7) Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach WWW.GOV.PLWWW.GIS.GOV.PL

Więcej

do góry