Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie ogłasza, że Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu:           
 

Słownik terminów użytych w Regulaminie:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu termin:

 1. Organizator – oznacza PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Konkurs – oznacza I Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
 3. Partner Regionalny – oznacza podmiot, który przeprowadza przesłuchania I Etapu Konkursu na obszarze danego województwa.
 4. Regulamin – oznacza Regulamin Konkursu.
 5. Uczestnik – oznacza osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
 6. Jury – oznacza Jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem dla oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
 7. Dyrektor Artystyczny Konkursu – oznacza dyrektora PZLPiT „Mazowsze” Jacka Bonieckiego.
 8. Biuro Konkursowe – wyznaczeni pracownicy PZLPiT „Mazowsze”.

§ 1
Organizator Konkursu, Dyrektor Artystyczny

 1. Organizatorem Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z szesnastoma Partnerami Regionalnymi wyszczególnionymi w Aneksie nr 1.
 3. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest dyrektor PZLPiT „Mazowsze” Jacek Boniecki.

§ 2
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wybranych utworów wokalnych z repertuaru PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Repertuar konkursowy jest wyszczególniony w Aneksie nr 2 oraz na stronie www.mazowsze.waw.pl, zakładka KONKURS.

§ 3

Uczestnicy Konkursu i zgłoszenie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:
  1. we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
  2. znajdują się w poszczególnych kategoriach wiekowych:    
   I Kategoria wiekowa: 9-14 lat        
   II Kategoria wiekowa: 15-19 lat     
   III Kategoria wiekowa: 20-25 lat    
   IV Kategoria wiekowa: 26+
 2. Wiek uczestnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza drogą elektroniczną (skan), bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego wskazany w Aneksie nr 1. Termin wysłania zgłoszeń upływa z dniem 16 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

§ 4
Jury

 1. Organizator powołuje dwa składy Jury, z zastrzeżeniem ust. 2. Pierwszy skład Jury obraduje podczas I Etapu Konkursu. Drugi skład Jury powoływany jest na potrzeby II Etapu Konkursu.
 2. Podczas I Etapu Konkursu Partner Regionalny zaprasza do 5 osobowego Jury 3 artystów z dziedziny muzyki. Jury uzupełnia 2 przedstawicieli delegowanych z PZLPiT „Mazowsze”.
 3. Członkiem Jury na żadnym Etapie Konkursu  nie może być przedstawiciel podmiotu, który wspiera Konkurs finansowo (sponsor), lub przedstawiciel podmiotu, który funduje jakiekolwiek dodatkowe nagrody dla Uczestników Konkursu.
 4. W I Etapie Konkursu każdej grupie wiekowej Jury przyznaje I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej zostaje zakwalifikowany do II Etapu Konkursu. Po przesłuchaniach II Etapu Konkursu Jury wybiera osoby, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia zgodnie z Regulaminem.
 5. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 5

Przebieg Konkursu 

 1. I Etap – przesłuchania w siedzibach Partnerów Regionalnych.
 2. II Etap – przesłuchania w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie – Otrębusy dla Uczestników zakwalifikowanych po I Etapie.
 3. Galowy Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu oraz Chóru, Orkiestry i Baletu PZLPiT „Mazowsze”.         

§ 6
Etap I Konkursu

 1. I Etap Konkursu odbędzie się w szesnastu województwach Polski w miejscu i terminie określonym w Aneksie nr 1.
 2. Na potrzeby I Etapu Konkursu Uczestnicy obowiązkowo przygotowują dwa utwory. Brak przygotowanych dwóch utworów dyskwalifikuje Uczestnika z udziału
  w Konkursie.
 3. W I Etapie Konkursu Uczestnicy wykonują przed Jury jeden utwór z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na płycie CD, a także na innych nośnikach) lub a capella. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać na karcie zgłoszeniowej.
 4. Z dwóch przygotowanych utworów Jury wyznacza jeden utwór do wykonania podczas przesłuchań. Jury ma prawo poprosić o wykonanie również drugiego utworu.
 5. Wyniki obrad zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych Partnerów Regionalnych i Organizatora Konkursu - www.mazowsze.waw.pl, zakładka KONKURS.
 6. Z każdej grupy wiekowej Jury przyznaje I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej zostaje zakwalifikowany do II Etapu Konkursu.
 7. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w I Etapie Konkursu w całości ponosi Uczestnik.

§ 7
Etap II Konkursu

 1. W II Etapie biorą udział zwycięzcy z wszystkich kategorii wiekowych z szesnastu województw.
 2. Etap II Konkursu składa się z:
  1. Otwartych Przesłuchań konkursowych, które odbędą się:  
   Kategoria III i IV: 23 października 2019 r.   
   Kategoria I i II: 24 października 2019 r.
  2. Warsztatów artystycznych oraz próby do Koncertu Galowego: 25 października 2019 r.
  3. Koncertu Galowego z udziałem Chóru, Baletu i Orkiestry PZLPiT „Mazowsze” wraz z Ceremonią Przyznania Nagród, która odbędzie się w Sali Widowiskowej w Otrębusach 26 października 2019 r.
 3. W II Etapie Konkursu Uczestnikom akompaniuje pianista zaangażowany przez Organizatora.
 4. Po przesłuchaniach II Etapu Konkursu Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców oraz zdobywców II i III Nagrody w ramach Konkursu i przyzna te nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jury może przyznawać Uczestnikom także wyróżnienia oraz zadecydować o przyznaniu innych nagród przewidzianych w § 8 Regulaminu.
 5. Dwunastu laureatów – trzech z każdej kategorii wiekowej – ma obowiązek uczestniczenia w Ceremonii Przyznania Nagród oraz w Koncercie Galowym.
 6. Jury ma prawo dopuścić do Koncertu Galowego inną liczbę uczestników.
 7. W II Etapie Konkursu Uczestnicy otrzymują od Organizatora zwrot kosztów podróży (na podstawie zachowanych biletów). W trakcie trwania II Etapu Konkursu Uczestnikom zapewnione zostaną zakwaterowanie oraz wyżywienie. Organizator zapewnia również zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.
 8. Uczestnicy, podczas II Etapu Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§8
Nagrody

 1. Organizator ustanawia I, II i III Nagrodę pieniężną dla Laureatów II Etapu, w wysokości:
      I Nagroda – 6 000 zł brutto          
      II Nagroda – 4 000 zł brutto         
      III Nagroda – 2 000 zł brutto
 2. Nagrody pieniężne są wypłacane z potrąceniem należnego podatku.
 3. Laureaci II Etapu wezmą udział w jednodniowych warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem Orkiestry, Baletu i Chóru PZLPiT „Mazowsze”, które odbędą się 25 października 2019 r.
 4. Organizator Konkursu przewiduje możliwość zaproszenia na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze” wybranych laureatów II Etapu Konkursu.
 5. W II Etapie Konkursu przewidziana została nagroda publiczności, która zostanie przyznana zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród publiczności podczas Koncertu Galowego.
 6. Partnerzy Regionalni, Sponsorzy lub też inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.
 7. Odpowiedzialność za wszelkie ufundowane, obiecane lub w inny sposób ustanowione nagrody pozaregulaminowe ponoszą osoby lub podmioty, które zobowiązały się do ich ufundowania. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niemożność wyegzekwowania nagród pozaregulaminowych od ich fundatorów.
 8. Powyższe postanowienie nie dotyczy nagród pozaregulaminowych ufundowanych przez podmioty, które zawarły z Organizatorem pisemną umowę dotyczącą danej nagrody i które zostały przez Organizatora umieszczone w Aneksie. W takim wypadku Organizator zobowiązuje się do pomocy Uczestnikom w wyegzekwowaniu przyznanych nagród, jeżeli zajdzie taka konieczność.           

§ 9
Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a w szczególności Uczestnicy II Etapu Konkursu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków nałożonych zgodnie z Regulaminem nieodpłatnie. Zobowiązują się oni do nieodpłatnego występu podczas Koncertu Galowego.
 2. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora przysługujące Uczestnikom prawa związane z prezentacją artystyczną podczas wszystkich Etapów Konkursu oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili przystąpienia Uczestnika do Konkursu, w całości i we fragmentach, w dowolnym celu i zestawieniu i bez ograniczeń terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania artystycznych prezentacji oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami,
  2. w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy i nośników, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy na których artystyczne wykonanie utrwalono,
  3. do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania, również odpłatnego, występów konkursowych w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), radiu i telewizji.
 3. Uczestnicy wyrażają ponadto nieodpłatnie zgodę na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie swoich występów, w tym swojego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora.

§ 10
Sponsorzy i patroni medialni

 1. Konkurs jest popularyzowany przez Organizatora, Partnerów Regionalnych oraz patronów medialnych.
 2. Sponsorzy mają prawo do przyznania swoich nagród i wyróżnień poza Regulaminem. Przedmiot nagród określają w umowach z Organizatorem, w protokole po wysłuchaniu II Etapu Konkursu lub w jakikolwiek inny zaakceptowany przez Organizatora sposób.

§ 11
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem  danych osobowych uczestników Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy ul. Świerkowej 2, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych uczestników Konkursu. 
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iod@mazowsze.waw.pl
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu:

  - cel przetwarzania: organizacja, przeprowadzenie konkursu oraz przekazanie nagród laureatom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgoda);
  - cel przetwarzania: informacja i promocja poprzez podawanie na stronie internetowej danych osobowych laureatów konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  - cel przetwarzania: informacja i promocja poprzez publikowanie występów na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w mediach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgoda);
  - cel przetwarzania: archiwalne/dowodowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO-przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów);
  - cel przetwarzania: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

 4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.  W przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie art. 6 ust 1. lit. a tj. zgody uczestników Konkursu  dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ze strony uczestników Konkursu ograniczających zgodę lub do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
 5. Dane osobowe będą udostępniane Partnerom Regionalnym wyszczególnionym w Aneksie nr 1 oraz mogą zostać udostępnione sponsorom i partnerom medialnym, których lista załączona zostanie na stronie internetowej Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu posiada  prawo do żądania od Administratora:

a.    dostępu do swoich danych osobowych,
b.    sprostowania swoich danych osobowych,
c.    usunięcia swoich danych osobowych,
d.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f.    przenoszenia danych,
g.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze uczestniczenie w konkursie,
h.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: iod@mazowsze.waw.pl

       7. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Organizatora i opublikowania na stronie internetowej.
 2. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub w jakikolwiek inny sposób.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu, a także za krzywdy powstałe Uczestnikom Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników odnoszą się wyłącznie do I Edycji Konkursu organizowanego w 2019 r.
 5. Do Konkursu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przy zachowaniu wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego.

Aneks nr 1 do RegulaminU I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

Niniejszym wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza drogą elektroniczną (skan), bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego wskazany w Aneksie nr 1. Terminy wysłania zgłoszeń upływają w następujących dniach (decyduje data stempla pocztowego):

25 września 2019 – Gdańsk, Lublin, Nysa

27 września 2019 – Wrocław

30 września 2019 – Białystok, Zielona Góra

2 października 2019 – Katowice, Szczecin, Łódź, Nowy Sącz

7 października 2019 – Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów

9 października 2019 – Kielce, Poznań, Warszawa"

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.

Więcej

do góry