Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie ogłasza, że II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu:

Słownik terminów użytych w Regulaminie:

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się terminy:

 1. Organizator – oznacza PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Konkurs – oznacza II Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
 3. Partner Regionalny – oznacza podmiot, który przeprowadza przesłuchania I Etapu Konkursu na obszarze danego województwa.
 4. Regulamin – oznacza Regulamin Konkursu.
 5. Uczestnik – oznacza osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie
  z Regulaminem.
 6. Jury I Etapu – oznacza Jury powołane przez Partnera Regionalnego oraz Organizatora zgodnie z Regulaminem w celu oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
 7. Jury II Etapu – oznacza Jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem
  w celu oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
 8. Dyrektor Artystyczny Konkursu – oznacza Dyrektora PZLPiT „Mazowsze” Pana Jacka Bonieckiego.
 9. Biuro Konkursowe – wyznaczeni pracownicy PZLPiT „Mazowsze”

§ 1
Organizator Konkursu, Dyrektor Artystyczny

 1. Organizatorem Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z szesnastoma Partnerami Regionalnymi.
 3. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest Dyrektor PZLPiT „Mazowsze” Pan Jacek Boniecki.

§ 2
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie wybranych utworów wokalnych z repertuaru PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.
 2. Repertuar konkursowy jest wyszczególniony na stronie www.mazowsze.waw.pl, zakładka: Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.

§ 3
Uczestnicy Konkursu i zgłoszenie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:
  1. we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
  2. znajdują się w poszczególnych kategoriach wiekowych:

   I Kategoria wiekowa: 8 – 13 lat         
   II Kategoria wiekowa: 14 – 19 lat
   III Kategoria wiekowa: 20 – 25 lat
   IV Kategoria wiekowa: 26 +
  3. nie są laureatami poprzedniej edycji Konkursu.
 2. Wiek Uczestnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl drogą elektroniczną (skan), bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego. Termin wysłania zgłoszeń upływa z dniem 1 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), z zastrzeżeniem § 4.

§ 4
Uczestnicy Konkursu z zagranicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział również osoby narodowości polskiej mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie postanowień określonych
  w §3 Regulaminu oraz przesłanie linku do nagrania audiowizualnego dwóch utworów ze wskazanego repertuaru, w wykonaniu Uczestnika, na adres konkurs.jopek@mazowsze.waw.pl.
 3. Przesłane nagrania audiowizualne powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:

 

 1. kamera powinna być ustawiona przodem do Uczestnika, ukazując całą jego sylwetkę,
 2. każdy z utworów powinien zostać wykonany w całości i bez przerwy,
 3. nie dopuszcza się edytowania warstwy muzycznej materiału,
 4. nagranie powinno zostać przesłane w formie linku do serwisu internetowego (YouTube, Vimeo, Dailymotion itp.) bądź udostępnione przez internetową platformę (WeTransfer, Dropbox itp.). 

 

 1. Spośród przesłanych nagrań Jury Konkursu w ramach I Etapu wyłoni uczestników, którzy bezpośrednio zakwalifikują się do II Etapu.
 2. Termin wysyłania zgłoszeń dla Uczestników z zagranicy mija dnia 26 września 2021 r.
 3. Dnia 28 września 2021 r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu.

§ 5
Jury

 1. Podczas I Etapu Konkursu Partner Regionalny zaprasza do 5-osobowego Jury 3 przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego. Jury uzupełnia 2 przedstawicieli delegowanych przez PZLPiT „Mazowsze”.
 2. Organizator powołuje skład Jury II Etapu Konkursu.
 3. Jury oceniające przesłane nagrania audiowizualne Uczestników z zagranicy zostanie powołane przez Organizatora.
 4. Członkiem Jury na żadnym Etapie Konkursu nie może być przedstawiciel podmiotu, który wspiera Konkurs finansowo (sponsor), lub przedstawiciel podmiotu, który funduje jakiekolwiek dodatkowe nagrody dla Uczestników Konkursu.
 5. W I Etapie Konkursu w każdej grupie wiekowej Jury, w oparciu o Regulamin pracy jury, przyznaje I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej zostaje zakwalifikowany do II Etapu Konkursu.
 6. Po przesłuchaniach II Etapu Konkursu Jury wybiera osoby, którym przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia zgodnie z Regulaminem.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest inny sposób rozdysponowania nagród.
 8. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 6
Przebieg Konkursu

 1. I Etap – przesłuchania w miejscach wskazanych przez Partnerów Regionalnych – 2 października do 5 listopada 2021 r.
 2. Szczegółowy harmonogram przesłuchań I Etapu dostępny będzie stronie www.mazowsze.waw.pl, zakładka: Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.
 3. II Etap – przesłuchania w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie/Otrębusach dla Uczestników zakwalifikowanych po I Etapie –  24 i 25 listopada 2021 r.
 4. Galowy Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu oraz Chóru, Orkiestry i Baletu PZLPiT „Mazowsze” – 27 listopada 2021 r.

§ 7
I Etap Konkursu

 1. I Etap Konkursu odbędzie się w szesnastu województwach Polski w miejscu i terminie podanym przez Partnerów Regionalnych (z zastrzeżeniem §4).
 2. Na potrzeby I Etapu Konkursu, Uczestnicy obowiązkowo przygotowują dwa utwory w oryginalnej tonacji. Komisja nie dopuszcza możliwości zmiany tonacji. Brak przygotowanych dwóch utworów dyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. W I Etapie Konkursu Uczestnicy wykonują przed Jury jeden utwór z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na płycie CD, a także na innych nośnikach) lub a capella. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać na karcie zgłoszeń.
 4. Z dwóch przygotowanych utworów Jury wyznacza jeden utwór do wykonania podczas przesłuchań. Jury ma prawo poprosić o wykonanie również drugiego utworu.
 5. Werdykt Jury zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchań oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Partnera Regionalnego i Organizatora Konkursu – www.mazowsze.waw.pl, zakładka Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.
 6. Z każdej grupy wiekowej Jury przyznaje I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej zostaje zakwalifikowany do II Etapu Konkursu.
 7. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu wybiorą dwa dodatkowe utwory do wykonania podczas II Etapu Konkursu.
 8. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w I Etapie Konkursu w całości ponosi Uczestnik.

§ 8
II Etap Konkursu

 1. W II Etapie biorą udział zwycięzcy z wszystkich kategorii wiekowych z szesnastu województw oraz osoby zakwalifikowane na podstawie przesłanych nagrań audiowizualnych z zagranicy.
 2. II Etap Konkursu składa się z:
  1. otwartych dla publiczności przesłuchań konkursowych, które odbędą się:
   Kategoria III i IV – 24 listopada 2021 r.  
   Kategoria I i II – 25 listopada 2021 r.
  2. warsztatów artystycznych oraz próby do Koncertu Galowego – 26 listopada 2021 r.
  3. koncertu Galowego z udziałem Chóru, Baletu i Orkiestry PZLPiT „Mazowsze” wraz z Ceremonią Przyznania Nagród, która odbędzie się w Sali Widowiskowej w Otrębusach 27 listopada 2021 r.
 3. W II Etapie Konkursu Uczestnikom akompaniuje pianista zaangażowany przez Organizatora.
 4. Po przesłuchaniu Uczestników II Etapu Konkursu Jury wyłoni laureatów Konkursu i przyzna nagrody zgodnie z Regulaminem. Jury może przyznawać Uczestnikom także wyróżnienia oraz zadecydować o przyznaniu nagród specjalnych.
 5. Dwunastu laureatów - trzech z każdej kategorii wiekowej - ma obowiązek uczestniczenia w Ceremonii Przyznania Nagród oraz w Koncercie Galowym, w kostiumach scenicznych zespołu „Mazowsze”.
 6. Jury ma prawo dopuścić do Koncertu Galowego inną liczbę uczestników.
 7. W trakcie trwania II Etapu Konkursu Uczestnikom zapewnione zostaną zakwaterowanie oraz wyżywienie. Organizator zapewnia również zakwaterowanie oraz wyżywienie dla opiekuna niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom dalej idącego wsparcia finansowego.
 8. Uczestnicy, podczas II Etapu Konkursu, zobowiązani są posiadać we własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 9
Nagrody

 1. Organizator ustanawia I, II i III Nagrodę pieniężną dla laureatów II Etapu, w wysokości:
              I Nagroda – 8 000 zł brutto   
              II Nagroda – 5 000 zł brutto  
              III Nagroda – 3 000 zł brutto
 2. Nagrody pieniężne są wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Organizator Konkursu przewiduje możliwość zaproszenia na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze” wybranych Uczestników Konkursu.
 4. W II Etapie Konkursu przewidziana została nagroda publiczności, która zostanie przyznana zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród publiczności, podczas Koncertu Galowego.
 5. Partnerzy Regionalni, Sponsorzy lub też inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.
 6. Odpowiedzialność za wszelkie ufundowane, obiecane lub w inny sposób ustanowione nagrody pozaregulaminowe ponoszą osoby lub podmioty, które zobowiązały się do ich ufundowania. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niemożność wyegzekwowania nagród pozaregulaminowych od ich fundatorów.

§ 10
Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a w szczególności Uczestnicy II Etapu Konkursu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków, nałożonych zgodnie z Regulaminem, nieodpłatnie. Zobowiązują się oni także do nieodpłatnego występu podczas Koncertu Galowego.
 2. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, nieodpłatnie przenoszą na Organizatora przysługujące Uczestnikom prawa, związane z prezentacją artystyczną podczas wszystkich Etapów Konkursu oraz przenoszą na Organizatora, bez wynagrodzenia, możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, w całości i we fragmentach, w dowolnym celu i zestawieniu i bez ograniczeń terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania artystycznych prezentacji oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami,
  2. w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy i nośników, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy na których artystyczne wykonanie utrwalono,
  3. do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania, również odpłatnego, występów konkursowych w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), radiu i telewizji.
 3. Uczestnicy wyrażają ponadto nieodpłatnie zgodę na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie swoich występów, w tym swojego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora.

§ 11
Sponsorzy i patroni medialni

 1. Konkurs jest popularyzowany przez Organizatora, Partnerów Regionalnych oraz patronów medialnych.
 2. Sponsorzy mają prawo do przyznania swoich nagród i wyróżnień poza Regulaminem. Przedmiot nagród określają w umowach z Organizatorem, w protokole, po wysłuchaniu II Etapu Konkursu lub w jakikolwiek inny zaakceptowany przez Organizatora sposób.

§ 12
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy ul. Świerkowej 2, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych uczestników Konkursu.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iod@mazowsze.waw.pl
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna
organizacja, przeprowadzenie konkursu oraz przekazanie nagród laureatom art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgoda
informacja i promocja poprzez podawanie na stronie internetowej danych osobowych laureatów konkursu art. 6 ust. 1 lit f. RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
informacja i promocja poprzez publikowanie występów na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w mediach art. 6 ust. 1 lit. a tj. zgoda
archiwalne/dowodowe

art. 6 ust. 1 lit f.  RODO  -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit f.  RODO  -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. W przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie art. 6 ust 1. lit. A, tj. zgody uczestników Konkursu  dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ze strony uczestników Konkursu, ograniczających zgodę lub do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
 2. Dane osobowe będą udostępniane Partnerom Regionalnym wyszczególnionym na stronie internetowej Konkursu oraz mogą zostać udostępnione sponsorom i partnerom medialnym, których lista załączona zostanie na stronie internetowej Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu posiada  prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze uczestniczenie w konkursie,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: iod@mazowsze.waw.pl
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Organizatora i opublikowania na stronie internetowej.
 2. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub w jakikolwiek inny sposób.
 3. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu, a także za krzywdy powstałe u Uczestników Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników odnoszą się wyłącznie do II Edycji Konkursu organizowanego w 2021 r.
 5. Do Konkursu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego.

Więcej

do góry