Klauzula informacyjna

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO), iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy ul. Świerkowej 2, zwany dalej także Administratorem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie jest Michał Zygmunt. Z Inspektorem można kontaktować się pod adresem iod@mazowsze.waw.pl
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazowsze.waw.pl
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: adres mailowy (w celu umożliwienia kontaktu pocztą elektroniczną).
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzielona przez Państwa zgodą na przetwarzanie w celach marketingowych. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.
 6. Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) RODO.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. sprostowania swoich danych osobowych,
  c. usunięcia swoich danych osobowych,
  d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl),
  f. przenoszenia danych,
  g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze uczestniczenie w konkursie,
  h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: iod@mazowsze.waw.pl
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, które ich odpowiednio nie chronią.

 

Więcej

do góry